سازمان ‌مدیریت‌ صنعتـی از سال ۱۳۷۷ اقدام به رتبه‌بندی سالیانه شرکت‌های برتر ایران می‌نماید. این رتبه بندی با الهام از رسالت آن سازمان و با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور، تصویر روشن‌تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایـــه می‌دهد و به مدیران بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران و پژوهشگران، یاری می‎رساند تا به شناخت و درک دقیق‌تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور برسند. در بیست و ششمین سال رتبه بنـدی (IMI-100)که در دوم بهمن ۱۴۰۲ نتایج آن اعلام شد، شرکت جهاد نصر کرمان با فروش حدود ۱۳۷ هزار میلیارد ریال (در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱) موفق به کسب رتبه ۷۹ در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران گردید.علاوه بر موفقیت فوق، در رتبه‌بندی گروه شـرکت های برتر پیمانکاری نیز، شرکت جهاد نصر کرمان با افتخار رتبه دوم را کسب نـموده است. همچنین شـرکت جهاد نصرکرمان بر اساس سایر شاخص‌های لحاظ شده، رتبه های زیر را در بین ۱۰۰ شـرکت بـرتر ایـران اخذ نموده اسـت: ۱-کسب رتبه ۲۲ از منظر رشد درآمدها درسـال ۱۴۰۱ نسبت بـه سـال ۱۴۰۰ ۲- کسب رتبـه ۷۲ از منظر ارزش دارایی‌ها. ۳- کسـب رتـبه ۹۰ از منظر سـودهی. ۴- کسب رتبـه ۳۹ از منظر رشد سـودآوری. ۵- کسب رتبـه ۸۳ از منظر بـازدهی فروش. ۶- کسب رتبـه ۵۹ از منظر بازدهی ارزش ویـژه. ۷- کسب رتبـه ۷۹ از منظر نسبت جاری. ۸- کسب رتبه ۶۲ از منظر پوشش هزینه بهره. ۹- کسب رتبه ۹۱ در از منظر ارزش افـزوده. شــرکت جهــاد نصــر کرمـــان قصــد دارد کــه بــا راهبــردهای رشــــد و تـوسعـــه‌ای خــــود در بیــــن ۲۵ شــرکت بـــرتر ایـــران قرار گیرد.

گالری تصاویر