كارگاه آموزشي مديريتي انگيزشي(تكنيك هاي برقراري ارتباط موثر و نقش آن در مديريت و رهبري در سازمان) در محل سالن اجتماعات جهاد نصر كرمان با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد گروه جهاد نصر کرمان