بازدید مهندس عباس حسن زاده مدیر عامل گروه جهاد نصر کرمان به همراه مهندس عباس سلطانی معاونت بخش عمران و عضو هیات مدیره شرکت جهاد نصر کرمان و مهندس کهنوجی عضو هیات مدیره شرکت جهاد نصر کرمان از پروژه زیرسازی راه آهن سیرجان – بردسیر