مجمع عمومي شرکت جهاد نصر کرمان طبق اطلاع رساني قبلي در تاريخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹در محل شرکت جهاد نصر کرمـان با رعایت پروتکل هـای بهـداشتی برگــزار گرديد. به گزارش روابط عمومی شرکت جهاد نصر کرمان پس از رای گیری تـوسط سهامـداران، نتـايج انتخابات اعضای هیئت مدیره به اطلاع ميرسد:

اعضاي اصلي هيئت مديره منتخب مجمع:

۱- عباس حسن زاده

۲- علی کریم زاده کارنما

۳- مهدی محسنی مقدم

۴- شرکت تامین منابع اقتصاد پایدار

۵- عباس سلطانی