حضور فعال هلدینگ جهاد نصر کرمان در نخستین نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات کرمان