خدمات شرکت جهاد نصر کرمان

خلاصه کل فعالیت های معدنی

  • استخراج معدن ۱ سنگ آهن گل گهر سیرجان
  • استخراج معدن ۲ سنگ آهن گل گهر سیرجان
  • استخراج معدن ۳ سنگ آهن گهر زمین سیرجان
  • استخراج معادن سه چاهون - بافق
  • بارگیری و حمل و تسطیح هیپ لیچنگ معدن سرچشمه
  • عمليات معدني بیش از ۲،۹۹۸،۵۱۰،۰۰۰ تن (۳ میلیارد تن) طی ۲۷ سال معدن کاری
  • برداشت و حمل مواد معدنی در هر ثانیه ۱۲ تن
  • رکورد دار حمل مواد معدنی در بین کل معادن کشور در سال ۱۳۹۶ (معدن گهر زمین سیرجان)