خدمات شرکت جهاد نصر کرمان

خلاصه کل فعالیت های معدنی

  • استخراج معدن 1 سنگ آهن گل گهر سیرجان
  • استخراج معدن 2 سنگ آهن گل گهر سیرجان
  • استخراج معدن 3 سنگ آهن گهر زمین سیرجان
  • استخراج معادن سه چاهون - بافق
  • بارگیری و حمل و تسطیح هیپ لیچنگ معدن سرچشمه
  • عمليات معدني بیش از 2،998،510،000 تن (3 میلیارد تن) طی 27 سال معدن کاری
  • برداشت و حمل مواد معدنی در هر ثانیه 12 تن
  • رکورد دار حمل مواد معدنی در بین کل معادن کشور در سال 1396 (معدن گهر زمین سیرجان)