فرم ها

فرم ارزیابی کارگاه

به منظور ارزیابی نحوه عملکرد کارگاه ها و پرسنل شاغل و بهبود کیفیت شرایط شغلی و کارگاهی ، اقدام به طراحی پرسشنامه های نظرخواهی نموده ایم.

پاسخگویی دقیق و صادقانه شما به این پرسشنامه ، مارا در ارتقا کیفی و جلب رضایتتان از عملکرد شرکت یاری خواهد نمود.