بدینوسیله به آگاهی می رساند هلدینگ جهاد نصر کرمان در نظر دارد نام پیمانکاران واجد شرایط و توانمند را در وندورلیست رشته های کاری مختلف درج و در زمان مورد نیاز از آنها دعوت به همکاری نماید . لذا درخواست می گردد کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی رشته های مختلف به آدرس اینترنتی شرکت جهاد نصرکرمان (www.j-nasrkerman.com) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ارزیابی پیمانکاران اقدام و مدارک،مستندات را به پیوست فرم به آدرس : کرمان – بلوار شهید صدوقی ، ابتدای جاده باقر آباد ، شرکت جهاد نصر کرمان – کد پستی: 7617163106  پست نمایند. پس از ارزیابی، نتایج به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

فرم را دانلود کنید، بعد از تکمیل نسبت به ارسال به آدرس پستی درج شده اقدام نمایید.

دانلود فرم