فرم ها

فرم ارزیابی پیمانکاران

بدینوسیله به آگاهی می رساند هلدینگ جهاد نصر کرمان در نظر دارد نام پیمانکاران واجد شرایط و توانمند را در وندورلیست رشته های کاری مختلف درج و در زمان مورد نیاز از آنها دعوت به همکاری نماید . لذا درخواست می گردد کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی رشته های مختلف به آدرس اینترنتی شرکت جهاد نصرکرمان (www.j-nasrkerman.com) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ارزیابی پیمانکاران اقدام و مدارک،مستندات را به پیوست فرم به آدرس : کرمان، بلوار شهید صدوقی ، ابتدای جاده باقر آباد ، شرکت جهاد نصر کرمان - کد پستی: ۷۶۱۷۱۶۳۱۰۶  پست نمایند. پس از ارزیابی، نتایج به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

فرم را دانلود کنید، بعد از تکمیل نسبت به ارسال به آدرس پستی درج شده اقدام نمایید.