بازدید استاندار کرمان از ساختمان بیمارستان انجمن یاس کرمان