بازدید مدیر عامل و معاونت فنی و مهندسی جهاد نصر کرمان از پروژه اطفاء حریق بندر تیاب

شرکت جهاد نصر کرمان بندر تیاب

 

شرکت جهاد نصر کرمان بندر تیاب