عقد قرارداد دو جایگاه سوخت در شهر یزد با وجود دوشرکت صاحب نشان قدرتمند یزدی نشان از تلاش مدیریت وپ رسنل شرکت پهنه آسمان تابان (هلدیگ جهاد نصر کرمان) می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پهنه آسمان تابان در تیر ماه سال جاری دو جایگاه سوخت در شهرستان یزد با عقد قرارداد به جرگه جایگاه های تحت پوشش این شرکت پیوستند.

سیاست مجموعه به جذب جایگاه های پرفروش سراسر کشور می باشد وبا برنامه ریزی وجذب نماینده های در تمام استانها تلاش می نمایدبه این مهم دست یابد.

پترو تاپ شرق