نشست بین مدیـــران ارشد تامین اجتماعی استــان و مدیــران هلدینگ جهــاد نصــر کرمـــان در جهت همکـاری و هماهنگی و ارائه سطح خدمـات بهتر، در دفتـر مرکزی شرکت جهاد نصر کرمان برگـــــزار شـــــد.در ایــــــن نشست مشـکلات و مـــوانع بیمــه تــــــامین اجتماعی کارکنـــان مـورد بــررسی قـرار گـــرفت و مقــــرر گردید مشکلات کارکنــان هلدینگ بــــزودی بــرطرف شــوند.

همکاری بیمه تامین اجتماعی استان  با شرکت جهاد نصر کرمان