مراسم افتتاحیه پروژه آبرسانی دهبکری و هفت روستای منطقه با حضور نماینده محترم شهرستان های شرق استان به همراه مهندس رشیدی مدیر عامل آبفار و مدیران شهرستانها و فرماندار محترم بم

افتتاحیه پروژه آبرسانی دهبکری شرکت جهاد نصر کرمان

افتتاحیه پروژه آبرسانی دهبکری شرکت جهاد نصر کرمان

افتتاحیه پروژه آبرسانی دهبکری شرکت جهاد نصر کرمان

افتتاحیه پروژه آبرسانی دهبکری شرکت جهاد نصر کرمان