نخستین مــرکز آمــوزش و جوار کارگـاهی شـرکت آرمـان گهــر سیــرجان درجنـوب شــرق کشــور با حضور مدیر کل آموزش فنــی و حـرفه ای استان، سرپرست فـرمانداری ویژه سیرجان، مدیر عامل شرکت آرمان گهر سیرجان و جمعـی از مسئـــولین و مــدیــران شهرستان افتتـاح گردیـد.

مرکز آموزش و جوار کارگاهی شرکت آرمان گهر سیرجان

 

مرکز آموزش و جوار کارگاهی شرکت آرمان گهر سیرجان