خلاصه کل فعالیت های معدنی شرکت جهاد نصر کرمان

  • حفاری، انفجار، بارگیری و حمل معد نهای ۱ و ۳ و ۵ گل گهر سیرجان
  • حفاری، انفجار، بارگیری و حمل معاد ن سه چاهون بافق یزد
  •  بارگیری و حمل و تسطیح هیپ لیچنگ معدن سرچشمه
خلاصه کل فعالیت های معدنی