این نمایشگاه با حضور دکتر فدایی استاندار کرمان و دکتـر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی و مدیرعامل هلدینگ جهاد نصر کرمان از تاریخ  24 آذر الی 29 آذر برگزار شد

توتنمندی های استان کرمان در شهر تبریز