حضور شرکت جهاد نصر کرمان و شرکت پهنه آسمان تابان در نمایشگاه جایگاه های سوخت و صنایع وابسته 2 الی 5 اسفند در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

 

 

نمایشگاه جایگاه های سوخت شرکت جهاد نصر کرمان و شرکت پهنه آسمان تابان

 

نمایشگاه جایگاه های سوخت شرکت جهاد نصر کرمان و شرکت پهنه آسمان تابان

 

نمایشگاه جایگاه های سوخت شرکت جهاد نصر کرمان و شرکت پهنه آسمان تابان

 

نمایشگاه جایگاه های سوخت شرکت جهاد نصر کرمان و شرکت پهنه آسمان تابان