طی جلسه ای که در تاریخ 11 اسفند 97 برگزار شد مدیران و کارکنان شرکت جهاد نصر کرمان به نظرات، انتقادات و پیشنهادات توسط کارکنان و مدیران جهت ارتقاء کمی و کیفی شرکت پرداختند.

جلسه هم افزایی مدیران و کارکنان شرکت جهاد نصر کرمان اسفند 97

 

جلسه هم افزایی مدیران و کارکنان شرکت جهاد نصر کرمان اسفند 97

 

جلسه هم افزایی مدیران و کارکنان شرکت جهاد نصر کرمان اسفند 97