آدرس

آدرس: کرمان – بلوار شهید صدوقی – ابتدای جاده باقر آباد
تلفن:32610957- 034فاکس: 32610002 – 034
کد پستی : 7617191835