آدرس

    آدرس: کرمان – بلوار شهید صدوقی – ابتدای جاده باقر آباد
    تلفن: 8-32610957- 034فاکس: 32610002 – 034
    کد پستی : 7617191835
    ایمیل: Jahadnasrkerman@yahoo.com