تفاهم نامه فی ما بین مدیریت تعاونی روستایی استان کرمان با شرکت جهاد نصر کرمان و پهنه آسمان تابان در قالب شرکت زنجیره ای پترو تاپ شرق در خصوص تحت پوشش قرار دادن جایگاههای سوخت و تامین فرآورده ها، این تفاهم نامه در تاریخ 3 آذر 1398 در دفتر مرکزی شرکت جهاد نصر کرمان برگزار شد.

تعاون روستایی و شرکت جهاد نصر استان کرمان

 

تعاون روستایی و شرکت جهاد نصر استان کرمان

 

تعاون روستایی و شرکت جهاد نصر استان کرمان