باتوجه به تاکید مدیرعامل محترم شرکت جهادنصرکرمان به امر آموزش، دوره های آموزشی حسابداری پیمانکاری ، قوانین و مقررات مالیاتی ویژه مدیران وکارشناسان مالی شرکتهای تابعه روز پنج شنبه مورخه99/3/8 باحضور حداکثر مدیران و کارشناسان مالی شرکتها ،بارعایت نکات بهداشتی درمحل دفتر مرکزی شرکت جهاد نصر کرمان برگزار گردید.ضمنا این دوره به مدت یک ماه هر هفته روز پنجشنبه برگزار میگردد.امیداست باهمکاری مدیران ومسئولین محترم شرکتهای هلدینگ در برگزاری دوره های مذکور و سایر دوره ها که درجهت ارتقاء دانش ومهارت پرسنل می باشد گامی درجهت کاهش هزینه ها وافزایش بهروری برداشته باشیم .

واحد آموزش شرکت جهاد نصر کرمان

 

 

آموزش شرکت جهاد نصر کرمان

 

آموزش شرکت جهاد نصر کرمان

 

آموزش شرکت جهاد نصر کرمان

 

آموزش شرکت جهاد نصر کرمان