سهامداران محترم با توجه به رعايت فاصله گذاري اجتمـاعي جلسه مجـامع مـورخ 1399/3/21 شركت جهاد نصر كرمان تجديد و به زمان ديگري موكول گرديد. (تاریخ تجدید متعاقباً اعلام خواهد شد)

شرکت جهاد نصر کرمان سهامداران