بازدید مدیر عامل شرکت جهاد نصر کرمان، مدیر عامل بانک رسالت و امام جمعه قشم از سایت پرورش ماهی در قفس شرکت طلایه داران امین قشم(هلدینگ جهاد نصر کرمان)

بازدید مدیر عامل جهاد نصر کرمان ومدیر عامل بانک رسالت از پرورش ماهی در قفس قشم

 

بازدید مدیر عامل جهاد نصر کرمان ومدیر عامل بانک رسالت از پرورش ماهی در قفس قشم

 

بازدید مدیر عامل جهاد نصر کرمان ومدیر عامل بانک رسالت از پرورش ماهی در قفس قشم

 

بازدید مدیر عامل جهاد نصر کرمان ومدیر عامل بانک رسالت از پرورش ماهی در قفس قشم