روز چهارشنبه ۹۹/۳/۲۸ مهندس حسن زاده مدیر عامل هلدینگ جهاد نصر کرمان باتفاق مهندس محسنی معاونت فنی و مهندسی از پروژه تقاطع غیر همسطح سردار شهید همدانی بازدید و ضمن ارائه رهنمودهای لازم مراتب رضایتمندی از کیفیت پروژه را اظهار نمودند.

بازدید مدیر عامل جهاد نصر از پل همدانی

 

 

بازدید مدیر عامل جهاد نصر از پل همدانی

 

بازدید مدیر عامل جهاد نصر از پل همدانی

 

بازدید مدیر عامل جهاد نصر از پل همدانی