بازدید جناب آقای دکتر مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و هئیت همراه از پروژه استخراج و باطله برداری( گهر زمین )

شرکت نگین پرتو کرمان(هلدینگ جهاد نصر کرمان