فرم ارزیابی کارگاه1397-4-28 18:07:05 +00:00

به منظور ارزیابی نحوه عملکرد کارگاه ها و پرسنل شاغل و بهبود کیفیت شرایط شغلی و کارگاهی ، اقدام به طراحی پرسشنامه های نظرخواهی نموده ایم.

پاسخگویی دقیق و صادقانه شما به این پرسشنامه ، مارا در ارتقا کیفی و جلب رضایتتان از عملکرد شرکت یاری خواهد نمود.